§ 1 Wstęp

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez KFD Sp. z o.o. z siedzibą we Wróblowicach, za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.kfd.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez KFD Sp. z o.o. z siedzibą we Wróblowicach usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 2 Definicje

 1. BLIK - system płatności mobilnych, obsługiwany przez Polski Standard Płatności sp. z o.o., który umożliwia użytkownikom smartfonów dokonywanie płatności za pomocą wygenerowanego kodu.

 2. Chat KFD - usługa stanowiąca dodatkowe narzędzie komunikacji, udostępniana przez Sprzedawcę poprzez Stronę Internetową Sklepu, umożliwiająca Użytkownikowi kontakt ze Sprzedawcą.

 3. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 4. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

 5. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów, lista aktualnych dostawców dostępna jest w Sklep KFD - Metody i Koszty Dostawy- w zakładce DOSTAWA I PŁATNOŚĆ (Metody i Koszty DOSTAWY). 

 6. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, numerycznych lub specjalnych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Odzyskanie hasła jest możliwe pod adresem: https://sklep.kfd.pl/odzyskiwanie-hasla.

 7. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

 8. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 9. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

 10. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności gdy nabywa Towary w celu dalszej odsprzedaży.

 11. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

 12. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

 13. Rezerwacja - oświadczenie woli Klienta, składane za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży w wybranym przez Klienta Sklepie Stacjonarnym, określające rodzaj i liczbę Towarów oraz inne treści przewidziane prawem.

 14. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 15. Sklep Stacjonarny - oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, których lista dostępna jest na Stronie Internetowej Sklepu.

 16. Sprzedawca - oznacza KFD Sp. z o.o. z siedzibą we Wróblowicach (55-330), ul. Innowacyjna 4, NIP: 6312604082, REGON: 241476820, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347770, o kapitale zakładowym w wysokości 1.236.000 złotych; będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

 17. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w subdomenie sklep.kfd.pl.

 18. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży jak również produkt, który Klient może zarezerwować i następnie zakupić w Sklepie Stacjonarnym.

 19. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 20. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 3 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

 4. Polityka plików „cookies” i szczegóły zarządzania nimi znajdują się w Polityce prywatności.

 5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, w celu dokonania Rezerwacji oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnej skrzynki poczty elektronicznej oraz numeru telefonu.

 6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 8. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy. W szczególności nie jest dozwolone dokonywanie zakupów na rzecz osoby trzeciej, która jest stroną umowy sprzedaży z Klientem rzeczywiście dokonującym zamówienia za pośrednictwem sklepu (dropshipping).

 9. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w § 2 Regulaminu.

§ 4 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji. Konto Klienta może utworzyć osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat [osoba prawna lub jednostka prawna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.]

 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz do dokonania Rezerwacji.

 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez uzupełnienie danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu), a także zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

 4. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło. Zaleca się aby hasło miało co najmniej 11 znaków, z tego przynajmniej jedną literę i jedną cyfrę

 5. Z chwilą kliknięcia w przycisk „ZAPISZ” zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

 6. Klient ma również możliwość dokonania Rejestracji za pośrednictwem swojego konta użytkownika Facebook lub Google. Założenie Konta Klienta odbywa się poprzez dedykowane przekierowanie ze Sklepu Internetowego na stronę internetową facebook.com, gdzie Klient poproszony jest o podanie nazwy użytkownika oraz hasła jakie posiada do konta użytkownika w facebook.com. Po dokonaniu autoryzacji na stronie facebook.com lub google.com, Klient z powrotem jest przekierowany do Sklepu Internetowego, w którym zakładane jest Konto Klienta, z odnośnikiem do konta użytkownika na Facebook lub Google. Nazwa użytkownika do serwisów Facebook lub Google oraz hasła do nich nie są rejestrowane i przechowywane przez Sprzedawcę. W takim wypadku link aktywacyjny nie jest wysyłany, a umowa zostaje zawarta z chwilą poprawnego zalogowania się za pomocą Facebook lub Google. Informację o integracji logowania można sprawdzić w panelu Konta Klienta. 

 7. Klient może w każdym momencie usunąć Konto Klienta poprzez wyłanianie takiej prośby przez formularz kontaktowy dostępny z poziomu zakładki dane osobowe w panelu Konta Klienta.  

§ 5 Rezerwacja

 1. Klient może dokonać Rezerwacji Towaru za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W przypadku Rezerwacji, umowa sprzedaży zostanie zawarta w wybranym przez Klienta Sklepie Stacjonarnym. Do czasu zawarcia umowy sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym, na Kliencie nie spoczywają żadne zobowiązania, a Klient może w każdym momencie zrezygnować z Rezerwacji przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

 2. Klient chcąc zarezerwować Towar, po wybraniu Towaru wybiera na stronie zamówienia w kroku „SPOSÓB DOSTAWY” opcję "Rezerwacja w sklepie stacjonarnym KFD", wskazując jednocześnie, w którym ze Sklepów Stacjonarnych wskazanych przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej, chce zarezerwować Towar i zawrzeć ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Towaru. Następnie Klient przechodząc dalej w kroku „PŁATNOŚĆ”, przy czym sposobem płatności właściwym dla zawarcia Umowy sprzedaży uprzednio zarezerwowanych Towarów,  są metody płatności dostępne w sklepie stacjonarnym, dokonywana podczas zawierania umowy sprzedaży w wybranym przez Klienta Sklepie Stacjonarnym, po czym finalizuje składanie Rezerwacji poprzez wybór funkcji: "KUPUJĘ I PŁACĘ".

 3. Klient może zakupić zarezerwowany Towar w Sklepie Stacjonarnym, wybranym przez Klienta w trakcie dokonywania Rezerwacji za cenę nie wyższą, niż wskazana podczas składania Rezerwacji.

 4. Po dokonaniu Rezerwacji, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jej złożenia. Klient w ww. wiadomości zostaje poinformowany przez Sprzedawcę o numerze rezerwacji oraz godzinach w jakich może dokonać zakupu w Sklepie Stacjonarnym, a także o terminie, w jakim może dokonać zakupu zarezerwowanego Towaru w Sklepie Stacjonarnym. Umowa sprzedaży zawierana jest ze Sprzedawcą w jego Sklepie Stacjonarnym po tym, gdy Klient stawi się osobiście po zarezerwowany Towar, po podaniu przez Klienta numeru rezerwacji.

 5. Jeżeli w wyniku Rezerwacji, w ciągu 10 Dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta drogą mailową numeru rezerwacji, nie została zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, Rezerwacja traci ważność.

 6. Usługa rezerwacji nie podlega dodatkowej opłacie. 

§ 6 Zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 

 2. Zamówienia można składać za pośrednictwem Konta Klienta, albo w trybie „GOŚĆ” (bez logowania się do Konta Klienta) albo w trybie incognito (bez podawania adresu). Zamówienia w trybie incognito realizowane są wyłącznie w sposobach dostawy Ekspres 24, Paczkomat, Odbiór w Sklepie KFD. 

 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" przy danym Towarze prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w widoku „KOSZYKA” może zwiększać lub ilości sztuk poszczególnych Towarów lub usuwać poszczególne Towary z zamówienia. 

 4. Po skompletowaniu całości zamówienia w „KOSZYKU” i kliknięciu przycisku „IDŹ DO KASY” Klient w pierwszym kroku „DANE OSOBOWE”, podaje niezbędne dane osobowe (imię nazwisko i adres e-mail). Ten krok jest pomijany dla zalogowanych do Konta Klienta, lecz można zmienić dane klikając przycisk „edytuj”. W tym kroku można też zaznaczyć opcję zamówienia w „Trybie Incognito”. 

 5. W drugim kroku „ADRESY” Klient podaje adres dostawy lub wybiera spośród zapisanych w Koncie Klienta. W przypadku zamawiania w „Trybie Incognito” Klient podaje nr telefonu. 

 6. W trzecim kroku „SPOSÓB DOSTAWY” Klient wybiera sposób Dostawy spośród dostępnych usług. Koszt dostawy doliczany jest do wartości zamówienia. 

 7. W ostatnim kroku „PŁATNOŚĆ” Klient dokonuje wyboru formy płatności, spośród wyświetlonych na liście. Niektóre sposoby płatności mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami, doliczanymi do wartości zamówienia. A także wyboru pomiędzy paragonem, a fakturą, która dostępna jest tylko w wypadku podania nr NIP. Przedsiębiorcy zobowiązani są do wyboru faktury, jako dokumentu sprzedaży.

 8. Ostatecznie Klient składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, klikając przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” na Stronie Internetowej Sklepu, na której widoczne jest podsumowanie zamówienia, jego łączna wartość wraz z  ewentualnymi kosztami dostawy oraz kosztami płatności. Dla dokonania zamówienia konieczne jest wcześniejsze za zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

 9. Złożenie zamówienia stanowi zawarcie umowy Sprzedaży o treści zgodnej z danymi zawartymi w podsumowaniu zamówienia, w ostatnim kroku „PŁATNOŚĆ”.

 10. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia

 11. Jednocześnie Sprzedawca potwierdza Klientowi  warunki umowy sprzedaży, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta.

 12. W razie podania przez Klienta nieprawdziwych danych w zamówieniu, albo innych poważnych naruszeń Regulaminu, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy. W takim wypadku powiadomi Klienta o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej Klienta oraz w terminie 7 dni zwróci wpłaconą cenę. 

 13. Klient będący Przedsiębiorcą, który posłuży się nieprawdziwymi danymi w zamówieniu zobowiązanym jest do zapłaty kary umownej w wysokości wartości zamówienia. Sprzedawca może dochodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną, na zasadach ogólnych. 

§ 7 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy, sposobu Płatności i składaniu zamówienia.

 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

  2. gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy, jedynie w przypadku wybrania takiego Sposobu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);

  3. za pomocą BLIK;

  4. w formie szybkiego przelewu „pay now”;

  5. przy użyciu karty płatniczej (Visa lub Mastercard);

  6. przy użyciu Google Pay;

Sposoby płatności określone w pkt 3-6 realizowane są za pomocą dostawcy usług płatniczych Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie lub PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w takim przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu paynow lub PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);

 1. Warunki realizacji płatności oraz przetwarzania danych osobowych do tego celu określają podmioty realizujące płatność określone powyżej. 

 2. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 5 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.

 3. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z obowiązku płatności w terminie 7 dni, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 4. W wypadku niewykonania zobowiązania przez Sprzedawcę lub Klienta w terminie ściśle określonym, wynikającym z zawartej Umowy sprzedaży, strona uprawniona może w razie zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, zgodnie z art. 492 Kodeksu Cywilnego. 

 5. W przypadkach przewidzianych w Regulaminie i przepisach prawa Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

§ 8 Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Monako, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch, przy czym nie każdy sposób Dostawy dostępny jest dla Dostawy do wskazanych powyżej krajów. 

 2. Realizacja zamówienia, do momentu  wydania kurierowi trwa od 1 do 5 dni roboczych. Na Stronie Internetowej oferty wskazany jest czas rozpoczęcia realizacji zamówienia, natomiast w podsumowaniu zamówienia, przed jego dokonaniem wskazywany jest czas dostawy określony przez Dostawcę.  Szczegółowe informacje o dostępnych sposobach Dostawy oraz cenach, punktach odbioru i terminach jej realizacji przez poszczególne firmy znajduje się w zakładce DOSTAWA I PŁATNOŚĆ na Stronie Internetowej Sklepu.

 3. Początek terminu Dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §7 ust. 2 Regulaminu.

 4. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku wyboru sposobu Dostawy:  InPost Paczkomaty 24/7, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia. W przypadku wyboru sposobu dostawy: PACZKA Orlen, adresem Dostawy będzie adres punktu sprzedaży wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia. W przypadku wyboru Sposobu Dostawy: : Odbiór w punkcie DHL Parcel, adresem Dostawy będzie adres sklepu Żabka, Inmedio, lub stacji Shell, wybranego/ej przez Klienta w momencie składania zamówienia.  przewidującego dostarczenie Towaru do automatu paczkowego (paczkomatu), albo do punktu odbioru, Towary dostarczane są do wybranego przez Klienta miejsca (urządzenia albo placówki).

 5. W wypadku wyboru Dostawy poprzez usługę Paczkomaty Sprzedawca korzysta z usługi pośrednictwa w zlecaniu usługi InPost Paczkomaty 24/7 Dostawcy. Pośrednikiem jest APACZKA.PL - Wolante Investments Sp. z o.o. ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa NIP: 8971840043, REGON: 367328934.  

 6. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

 7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju lub w warunkach świadczenia usług określonych przez Dostawcę. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

 8. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. W celu otrzymania faktury VAT Klient powinien zaznaczyć odpowiednie pole składając zamówienie.  

 9. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę z powodu nieodebrania go przez Klienta, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną  w celu ustalenia przyczyn nieodebrania Towaru. W razie braku odpowiedzi w terminie 7 dniu, sprzedawca odstąpi od umowy i zwróci klientowi uiszczoną cenę, potrącając koszt jego zwrotu do Sprzedawcy oraz koszt Dostawy, chyba że klient wybrał najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę. 

 10. Ponowna wysyłka Towaru niepodjętego z winy Klienta, następuje po dokonaniu przez niego przedpłaty kosztów zwrotu, ponownej Dostawy i ewentualnie ceny (w razie wyboru pierwotnie sposobu płatności przy odbiorze), bez możliwość skorzystania z dostawy „za pobraniem”. Przedpłata powinna nastąpić na rachunek bankowy sprzedawcy. 

§ 9 Zgodność towaru z umową oraz rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru zgodnego z umową. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar nie jest zgodny z umową. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, niebędącego Konsumentem, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę (rękojmia).

 2. Jeżeli Towar nie jest zgodny z umową, Konsument może:

  1. żądać jego naprawy lub wymiany:

a) Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy i odwrotnie może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. 

b) Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub  nadmiernie kosztowne dla Sprzedawcy, może on odmówić ich wykonania. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie niezgodności towaru, jego wartość gdyby był zgodny z umową oraz, czy zamiana naprawy lub wymiany powoduje nadmierne niedogodności dla Konsumenta. 

c) Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, gdy Konsument poinformował go o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, jego nabycia. 

Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. 

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy: 

a) gdy Sprzedawca odmówi lub nie doprowadzi do zgodności towaru z umową, 

b) gdy brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową, 

c) gdy brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony takich jak wymiana lub naprawa, 

d) gdy z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, 

Warunki obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy:

a) Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową. 

b) Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. 

c) Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny. 

d) Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy, Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową. 

e) W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.  

 1. Jeżeli Towar ma wadę, Klient niebędący Konsumentem może pociągnąć do odpowiedzialności Sprzedawcę w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego - art. 556 KC i następne.

 2. Klient niebędący Konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. 

 3. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z naprawy lub wymiany towaru i obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową. 

 5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub dokumentowej a także poprzez formularz

 6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta. Jeżeli Sprzedawca nie udzieli Konsumentowi odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

 7. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz w związku z Rezerwacją. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana przez formularz. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 8. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 9. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie dotyczące Konsumenta stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 10 Odstąpienie od Umowy sprzedaży zawartej na odległość

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

 7. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 8. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 11. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

 12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 13. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów zawartych w Sklepie Stacjonarnym Sprzedawcy, na skutek dokonanej Rezerwacji. 

 14. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie dotyczące Konsumenta stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 11 Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

  1. Formularz kontaktowy;

  2. Newsletter;

  3. Prowadzenie Konta Klienta;

  4. Zamieszczanie opinii;

  5. Sprawdź dostępność w sklepach stacjonarnych;

  6. Chat.

  7. Lista życzeń. 

 2. Usługi wskazane w §11 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

 5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

 6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.

 7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

 8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

 9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

 10. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

 11. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

 12. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów. Publikowane są jedynie opinie zatwierdzone przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie podejmuje działań, które mają na celu weryfikację zamieszczonych opinii, w szczególności czy pochodzą od Klientów, którzy rzeczywiście nabyli Towar. 

 13. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.

 14. Usługa Sprawdź dostępność w sklepach stacjonarnych polega na umożliwieniu Klientom przez Sprzedawcę, sprawdzenie dostępności wybranego Towaru, w Sklepie Stacjonarnym lub Sklepach Stacjonarnych Sprzedawcy, z tym zastrzeżeniem, że sprawdzenie dostępności Towaru następuje na moment skorzystania przez Klienta z przedmiotowej usługi, bez gwarancji niezmienności tej dostępności, w późniejszym czasie.

 15. Rezygnacja z usługi Sprawdź dostępność w sklepach stacjonarnych możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu sprawdzania dostępności wybranego Towaru, w Sklepie Stacjonarnym lub Sklepach Stacjonarnych Sprzedawcy.

 16. Usługa Chat możliwa jest w każdej chwili i polega na udzielaniu odpowiedzi na pytania zadane przez klienta w okienku pop-up oznaczonym „CHAT KFD”. 

 17. Sprzedawca może odmówić odpowiedzi na zadane pytanie, bez podawania przyczyny, w szczególności wypadku zadawania pytań niezwiązanych z działalnością Sklepu oraz Sprzedawcy lub naruszania przepisów prawa lub postanowień Regulaminu. 

 18. Rezygnacja z usługi chat możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu przez Klienta w okienku pop-up oznaczonym „CHAT KFD”.

 19. Usługa Lista życzeń polega na możliwości zapisania w zakładce „Lista życzeń” w panelu Konta Klienta ofert Towarów ze Sklepu w celu ułatwienia przyszłych zakupów. 

 20. Rezygnacja z usługi chat możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu przez Klienta korzystania z usługi „Lista życzeń” oraz usunięciu z niej zapisanych ofert Towar.

 21. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 11a Program lojalnościowy „Punkty za zakupy” i kody rabatowe

 1. Program lojalnościowy „Punktu za zakupy” polega na przyznawaniu Klientom będącym Konsumentami, posiadającym Konto Klienta, punktów za dokonanie zakupów w Sklepie. 

 2. Punkty są przyznawane w ilości 50 punktów, za każde wydane 10 zł i są dopisywane do konta po, gdy zamówienie uzyskuje status „Przekazane do wysłania / wysłane"  albo „Odebrane Sklep KFD", w przypadku odbioru osobistego. 

 3. Punkty w ilości co najmniej 5000 mogą zostać wymienione na kod rabatowy na zakupy w Sklepie, który można wykorzystać, jeśli wartość stanowi co najmniej czterokrotność wartości zamówienia (bez uwzględniania kosztów dostawy. 

 4. Kod traci ważność z upływem 120 dni od wygenerowania. 

 5. Rezygnacja przez klienta z usługi prowadzenia konta Klienta wiąże się z utratą zgromadzonych punktów lub kodów rabatowych. 

 6. Odstąpienie od umowy sprzedaży wiąże się pomniejszeniem ilości punktów stosownie do wartości Towarów, co do których Klient odstąpił od umowy. 

 7. Sprzedawca daje Klientowi możliwość skorzystania z kodów rabatowych, obniżających wartość określonych Towarów lub kosztów Dostawy. Kody rabatowe wpisywane są przy składaniu zamówienia, na stronie wyboru sposobu dostawy. 

 8. Skorzystanie z kodów rabatowych może być uzależnione od spełnienia określonych warunków oraz podlegać ograniczeniom. 

 9. Kody mają ograniczoną czasowo ważność. Ważność i ewentualne ograniczenia kodu rabatowego można sprawdzić podczas składania zamówienia na stronie wyboru sposobu dostawy. 

 10. Z każdego kodu rabatowego można skorzystać wyłącznie jeden raz. 

 11. Kody rabatowe nie łączą się ze sobą, ani z innymi promocjami. 

 12. Sprzedawca może czasowo i pod określonymi warunkami obniżać ceny Towarów lub koszty Dostawy – promocja. Szczegółowe warunki promocji dostępne będą na Stronie Internetowej Sklepu. 

 13. Promocje nie łączą się ze sobą. 

§ 12 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który udostępnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

 2. Klient oświadcza, że:

  1. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;

  2. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §11 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

  3. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

  4. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

  5. udziela bezterminowej, nieodpłatnej i nieograniczonej licencji do zwielokrotniania i publikowania treści przez Sprzedawcę, w taki sposób żeby każdy mógł się z nią zapoznać w dowolnym miejscu i czasie.

 3. Klient nie jest uprawniony do:

  1. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §11 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

  2. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §11 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym.

 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §13 Regulaminu.

 5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w §11 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:

  1. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

  3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

  4. pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;

  5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

 6. W przypadku gdy zamieszczane przez klienta treści, byłyby zabronione (zgodnie z §12 ust. 3 lub §12 ust. 5) lub w przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §13 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezamieszczania, modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §11 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

 7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści.

§ 13 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich, lub osób trzecich, prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

 2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 14 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego, Rezerwacji oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności, poniżej wskazane są tylko najistotniejsze wiadomości. 

 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, dokonywania Rezerwacji, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane także na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, a także dokonanie Rezerwacji, w przypadku składania zamówienia lub dokonywania Rezerwacji bez Rejestracji Konta Klienta.

 5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

 6. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system „pay now”, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (81-718), przy ul. Powstańców Warszawy 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000230590.

 7. Dane osobowe udostępnianie są także Dostawcom lub pośrednikom, zgodnie z wybranym sposobem dostawy. 

§ 15 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta i jednoznaczną identyfikację Klienta

 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 16 Postanowienia końcowe 

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §15 Regulaminu.

 6. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.

 

WERSJE ARCHIWALNE:

- obowiązujący do 31-12-2022 r.